Tak

Przypomnijmy, że spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. W obu jednak wypadkach spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe całym swoim majątkiem. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobierców jest jednak ograniczona do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Zdarza się, że na dziedziczonej firmie ciążą znaczne zobowiązania, w tym również podatkowe. W takim wypadku szczególnie warto rozważyć możliwość odrzucenia spadku. Trzeba jednak pamiętać, że konsekwencje złożenia takiego oświadczenia są daleko idące i co do zasady nieodwracalne. Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca w świetle prawa traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że nie nabywa żadnych praw i obowiązków spadkodawcy. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zawsze dotyczy wszystkich składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład masy spadkowej.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 1012 oraz art. 1015 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).