Co ważne, aby opłaty za leki w zeznaniu odliczyć, trzeba posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności przyjmowania określonych medykamentów. Jak wyjaśniło GP Ministerstwo Finansów, takie zaświadczenie potrzebne jest tylko przy kontroli organów podatkowych. Nieistotna jest – zdaniem MF – data wystawienia zaświadczenia lekarskiego.

W odpowiedzi na pytanie GP resort finansów wyjaśnił, że stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na zakup leków (w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł), jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, zaś warunkiem ich odliczenia od dochodu jest spełnienie przesłanek ustawowych.

Jak podkreśla MF, na gruncie ustawy o PIT warunkiem zastosowania przedmiotowego odliczenia nie jest posiadanie przez podatnika zaświadczenia od lekarza specjalisty o konieczności stosowania określonego leku stale lub czasowo.

Na jakiej podstawie w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do prawa podatnika do odliczeń z tytułu zakupionych leków, organ podatkowy może wezwać podatnika do przedłożenia wyjaśnień lub dowodów ? Co może być dowodem potwierdzającym prawo do ulgi w przypadku odliczeń z tytułu zakupionych leków? Czytaj  w e-wydaniu Gazety Prawnej.