INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Katowicach rozstrzygnęła kwestię, czy odsetki i prowizję od udzielonego kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na zakup budynku mieszkalnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych (który po adaptacji będzie siedzibą firmy oraz będzie wynajmowany przez firmę), można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Stosownie do art. 22f ust. 1 ustawy o PIT podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się - w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Nie stanowią też kosztów naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Ponadto nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów), zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Zatem, aby prowizja oraz odsetki od kredytu mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zaciągnięty kredyt musi pozostawać w związku z uzyskiwanymi przez wnioskodawcę z tego źródła przychodami, a prowizja i odsetki od kredytu muszą zostać faktycznie zapłacone i nie zwiększać kosztów inwestycji. Przy czym, z uwagi na fakt, że zakupiona nieruchomość została w całości przeznaczona na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i zaliczona do środków trwałych, bez znaczenia pozostaje fakt, że uzyskany kredyt jest kredytem mieszkaniowym, a podatnik otrzymał go jako osoba fizyczna, a nie podmiot gospodarczy.

Ważne!

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2008 r. (nr IBPB1/415-338/08/KB (KAN-4064/04/08/KAN-5105/05/08).