Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 17 lipca 2008 r. wyrok (C-132/06), w którym uznał za sprzeczne z prawem wspólnotowym przyjęte przez Republikę Włoską przepisy skutkujące zaniechaniem kontroli podatkowych oraz dochodzenia zaległości podatkowych w VAT za niektóre przeszłe okresy. Dlaczego?
Na początku trzeba podkreślić, że w cytowanym wyroku chodzi o abolicję w zakresie VAT, a nie - rozwiązania dotyczące PIT, które zostały wprowadzone w Polsce.
Zdaniem Trybunału Włochy uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na podstawie art. 2 i 22 VI Dyrektywy. W konsekwencji - nie dopełniły też obowiązków wynikających z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który wprowadza zasadę podejmowania wszelkich właściwych środków w celu realizacji celów Traktatu i nakazuje powstrzymanie się od działań mogących zagrozić urzeczywistnieniu jego celów.