Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2009 r. odpłatności za udostępnienie komornikom sądowym informacji zawartych w aktach spraw podatkowych, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

Proponowane rozwiązanie pozwoli na pokrycie w części kosztów ponoszonych przez organy podatkowe (budżet państwa), w związku z udostępnianiem komornikom sądowym informacji. Formę udostępniania informacji, wysokość opłat, tryb ich pobierania oraz sposób uiszczenia zostaną określone w rozporządzeniach, które przygotuje minister finansów.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 299 par. 3 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), organy podatkowe udostępniają komornikom sądowym informacje wynikające z akt spraw podatkowych w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. Z kolei na mocy art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są zobowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, dokonania zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Dziś ustawa o komornikach sądowych i egzekucji stanowi podstawę do pobierania opłaty za udostępnione informacje. Jednak nie wskazuje jej wysokości, formy i terminu płatności. Zdaniem resortu finansów obecnie koszty udostępnienia informacji komornikom przez urzędy skarbowe obciążają budżet państwa. Organy podatkowe sygnalizują potrzebę usystematyzowania zasad odpłatności za udzielane informacje, stąd propozycja zmian do Ordynacji podatkowej.

1,3 mln wniosków komorników wpłynęło do organów podatkowych w ostatnich dwóch latach

OPINIA

MACIEJ GRELA,

doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel

Obecnie przepisy Ordynacji nie przewidują odpłatności za udzielenie informacji dla żadnej z kategorii podmiotów uprawnionych do ich uzyskania. Po zmianie ma ona dotyczyć wyłącznie komorników. Nie oznacza to jednak, że informacje te udostępniano dotychczas komornikom nieodpłatnie, choć praktyka urzędów podatkowych jest w tym zakresie niejednolita. Część urzędów żąda w takim przypadku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. W związku z wprowadzeniem odrębnej opłaty nastąpi uregulowanie niejednoznacznej obecnie sytuacji w zakresie odpłatności za informacje uzyskiwane przez komorników. Dochody z tytułu opłat zasilą budżet państwa (opłata ta ma zasilać rachunek organu podatkowego), w przeciwieństwie do dotychczas pobieranej opłaty skarbowej wpływającej do budżetów gmin.