NOWOŚĆ

Izba Skarbowa w Szczecinie przypomina, że organizacje pożytku publicznego, które z rozliczenia za 2007 rok chcą otrzymać 1 proc. podatku powinny do 20 listopada podać naczelnikowi urzędu skarbowego numer rachunku, na który mają zostać przekazane pieniądze.

Jak wyjaśnia szczecińska izba, nowe przepisy nałożyły na urzędy skarbowe obowiązek przekazywania 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozliczeniach podatkowych za 2007 rok. Podatnik będzie musiał jedynie podać w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym nazwę wybranej organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z tym Izba Skarbowa w Szczecinie prosi przedstawicieli organizacji pożytku publicznego o złożenie w terminie do 20 listopada naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę organizacji, informacji zawierającej:

  •  numer jednego rachunku bankowego, który będzie służył do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn, informacja musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji pożytku publicznego;
  •  pełną nazwę;
  •  NIP;
  •  adres siedziby;
  •  numer KRS.

Dane przekazywane przez organizacje będą na bieżąco weryfikowane przez naczelników właściwych urzędów skarbowych.

Mając na uwadze skuteczny przekaz części podatku należnego podatników na właściwy numer rachunku bankowego odpowiedniej organizacji pożytku publicznego Izba Skarbowa w Szczecinie prosi także o przedkładanie wraz z informacją o rachunku potwierdzenia zgłaszanego konta przez bank go prowadzący.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl