ORZECZENIE

Spółka kupuje opony do leasingowanych samochodów na dwa i trzy lata. Wydatki na te opony stanowią więc koszty serwisowe leasingowanych samochodów. Leasingobiorca na podstawie umowy leasingu uiszcza co miesiąc zryczałtowaną opłatę, w której zawarte są koszty zakupu opon oraz ich montażu.

Spółka, przedstawiając taki stan faktyczny, zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego z pytaniem, czy może wydatki związane z zakupem opon jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem ma takie prawo, ponieważ przychód z zamontowanych opon powstaje w jednym roku. Organy podatkowe miały inne zdanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację organom. Powołały się one na art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku do dnia określonego w ustawie, są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały przychody.

Organy dowodziły więc, że koszty, o które pytał podatnik, są potrącalne proporcjonalnie do lat, w których osiągane są przychody. Stanowisko to podzielił sąd. Wojewódzki sąd administracyjny uznał, że art. 15 ust. 4b i 4c nie pozostawiają wątpliwości, że są to koszty bezpośrednie, które należy rozłożyć w czasie.

Sygn. akt III SA/Wa 1461/07

ŁUKASZ ZALEWSKI