PORADA

Firma wynajęła prezesowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mieszkanie, za które opłaca czynsz. Prezes tej spółki nie wie, w jaki sposób opodatkowane będzie jego wynagrodzenie w związku z takim najmem?

- Czy do podstawy opodatkowania wlicza się cały czynsz czy ryczałt? - pyta prezes w liście do redakcji.

Agnieszka Szuper, konsultant podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe, odpowiedziała, że wynajęcie mieszkania służbowego dla prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie stanowiło dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W zależności od rodzaju umowy, na podstawie której prezes pełni swoją funkcję, przychód ten będzie traktowany jako przychód ze stosunku pracy bądź też z działalności wykonywanej osobiście.

- W przypadku zawarcia z prezesem umowy o pracę, przychodem ze stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze. W szczególności za przychód uznaje się wynagrodzenie zasadnicze, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem wynajęcie mieszkania służbowego dla pracownika, za które nie płaci on czynszu, z całą pewnością będzie dla niego nieodpłatnym świadczeniem - tłumaczyła Agnieszka Szuper.

Dodała, że wartość pieniężną takiego świadczenia ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Oznacza to, że przychodem z tego tytułu będzie równowartość czynszu zapłacona przez spółkę. Będzie on podlegał opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji prezesa spółki.

- Jeżeli natomiast prezes pełni swoją funkcję na podstawie powołania czy kontraktu menedżerskiego, otrzymanie od spółki mieszkania służbowego będzie stanowiło dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście. Nie zmienia to jednak sposobu ustalenia takiego przychodu ani zasad jego opodatkowania. Również w tym przypadku wartość świadczenia będzie ustalana na podstawie wysokości czynszu uiszczanego przez spółkę.

W podobny sposób przepisy interpretowane są przez organy podatkowe, np. postanowienie naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 22 czerwca 2006 r. (nr ZD/406-22/PIT/06) - podsumowała Agnieszka Szuper.

Ważne!

Przychód podlegający PIT z wynajętego mieszkania ustala się według równowartości opłacanego czynszu

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl