Zpraktyki wielu firm wynika, że księgowi mają problemy z ujmowaniem prawa wieczystego użytkowania gruntów i to zarówno kupionych, jak i otrzymanych nieodpłatnie. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie GP wyjaśnia, że obecnie w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości (ustawa zmieniająca z 9 listopada 2000 r.; Dz.U. nr 113, poz. 1186 z późn. zm.) prawo wieczystego użytkowania gruntu zalicza się do środków trwałych.

Dlatego ujęte na koncie wartości niematerialnych i prawnych zakupione lub otrzymane tytułem wkładu niepieniężnego prawo wieczystego użytkowania należało pod datą 1 stycznia 2002 r. przeksięgować na konto środków trwałych. Odpowiedniemu przeksięgowaniu podlegały również odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonane od tego prawa.

Resort finansów podkreśla, że do ksiąg należało również wprowadzić nieodpłatnie otrzymane przez firmy w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania gruntu na podstawie decyzji administracyjnych (uprawnionych organów).

Nieodpłatnie otrzymane prawo odpowiada definicji aktywów. Stanowi bowiem zasób majątkowy jednostki, z używania którego bądź sprzedaży lub wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego osiąga ona korzyści ekonomiczne. Jednak warunkiem uznania omawianego prawa za aktyw jest wiarygodna wycena jego wartości.

Sposób wprowadzenia do ksiąg nieodpłatnie otrzymanego prawa został podany w komunikacie nr 19/DR/2002 Ministerstwa Finansów z 20 grudnia 2002 r. w sprawie prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za 2002 rok przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń (Dz.Urz. Min. Fin. z 2003 r. nr 1, poz. 2) i zachowuje on nadal aktualność.

- Jak wynika z komunikatu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie stosownej decyzji prawo wieczystego użytkowania gruntu podlega zaliczeniu do środków trwałych i drugostronnie do rozliczeń międzyokresowych przychodów - wyjaśnia resort finansów.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu nie jest wyłączone z obowiązku amortyzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości. Natomiast nabycie przedmiotowego prawa na rynku wtórnym, a także otrzymanie tego prawa tytułem wkładu niepieniężnego następuje w księgach według takich samych zasad jak w przypadku nabycia lub otrzymania innych niż prawo wieczystego użytkowania środków trwałych.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl