Od nowego roku podatnik wezwany do złożenia oświadczenia o nieruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, będzie mógł odmówić jego złożenia.
Wtoku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. Takie uprawnienie będzie organom podatkowym dawał art. 39 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po wejściu w życie zmian, które zaproponowało Ministerstwo Finansów.
Co prawda oświadczenia takiego składane są już dzisiaj. Istotną nowością będzie to, że strona lub kontrolowany będą mogli odmówić złożenia oświadczenia. Co więcej, organ podatkowy będzie zobowiązany uprzedzić osobę wezwaną o prawie odmowy złożenia tego oświadczenia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Tak jak w obecnym stanie prawnym, oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie będzie jednak podlegało niepodanie szacunkowej wartości rzeczy lub praw albo podanie wartości odbiegającej od rzeczywistej wartości rzeczy lub prawa. Nie będzie także kar za nieścisłości lub błędy w podanej wartości nieruchomości, praw lub rzeczy.
Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać 1 stycznia 2009 r. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej został już przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu, który zajmie się nim jednak najwcześniej we wrześniu.