Określenie rezydencji podatkowej, tj. miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, determinuje sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Polaków za pracę wykonywaną na terytorium Węgier. Jak wyjaśniła Agnieszka Janeczek, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, zgodnie z węgierskimi przepisami podatkowymi, obowiązującymi od 1 lipca 2007 r., za rezydenta podatkowego Węgier uważa się osobę fizyczną, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • posiada obywatelstwo węgierskie (chyba że posiada również obywatelstwo innego kraju i nie ma na terytorium Węgier ani stałego miejsca zamieszkania, ani miejsca zwykłego przebywania);
  • posiada obywatelstwo państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pozwolenie na pobyt stały wydane przez władze węgierskie oraz przebywa na terytorium Węgier ponad 183 dni w roku kalendarzowym (liczy się każdy rozpoczęty dzień pobytu);
  • posiada obywatelstwo państwa spoza EOG i na stałe osiedliła się na Węgrzech.

Ponadto, jeżeli żaden z wymienionych kryteriów nie jest spełniony, osoba fizyczna może zostać uznana za rezydenta podatkowego Węgier, jeżeli spełnia któryś z poniższych warunków w podanym porządku:

  • posiada stałe miejsce zamieszkania tylko na terytorium Węgier,
  • ma centrum interesów życiowych na Węgrzech, jeżeli nie posiada w żadnym kraju stałego miejsca zamieszkania lub posiada je w kilku krajach,
  • zwykle przebywa na terytorium Węgier (tj. jej pobyt na Węgrzech przekracza 183 dni w roku kalendarzowym), jeżeli nie posiada w żadnym kraju stałego miejsca zamieszkania lub posiada je w kilku krajach oraz nie można określić jednoznacznie ośrodka jej życiowych interesów.

- Jeżeli w danym roku podatkowym osoba jest uznana za rezydenta podatkowego zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce, należy zastosować odpowiednie regulacje zawarte w polsko-węgierskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania - argumentowała Agnieszka Janeczek.

Dochody z pracy

Dochody osiągane z tytułu pracy wykonywanej przez osobę oddelegowaną na terytorium Węgier - jak podkreśliła Agnieszka Janeczek - będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu w tym kraju, chyba że łącznie zostaną spełnione następujące trzy przesłanki wynikające z konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Węgrami:

  • okres lub okresy jej pobytu na Węgrzech nie przekroczą łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego,
  • wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania bądź siedziby na Węgrzech;
  • wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada na terytorium Węgier.

- Spełnienie powyższych przesłanek spowoduje, że wynagrodzenie osoby oddelegowanej do pracy na Węgrzech będzie podlegać opodatkowaniu jedynie w Polsce. Gdyby jednak jeden z tych warunków nie został spełniony, np. wynagrodzenie jest wypłacane przez polską spółkę, a następnie polska spółka obciąża spółkę zagraniczną kosztami zatrudnienia pracownika oddelegowanego, wówczas dochód będzie podlegać opodatkowaniu zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce (ze względu na polską rezydencję podatkową). W takim przypadku, zgodnie z postanowieniami polsko-węgierskiej konwencji, która przewiduje metodę wyłączenia z progresją jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, dochód uzyskany za pracę na Węgrzech zostanie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jednak przy obliczaniu zobowiązania podatkowego w Polsce należy wziąć pod uwagę wysokość dochodu zwolnionego - stwierdziła nasza ekspert z PricewaterhouseCoopers.

Według niej dochód węgierski będzie miał wpływ na stawkę podatkową, która zostanie zastosowana do wyliczenia podatku należnego od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (jeśli taki dochód osoba ta posiada).

Dodatkowe świadczenia

Z informacji Agnieszki Janeczek wynika, że w sytuacji gdy określone w odpowiednim spisie rodzaje świadczeń w naturze wypłacane są przez firmę węgierską, podlegają one opodatkowaniu stawką wynoszącą 54 proc. (podstawą opodatkowania jest cena rynkowa pomniejszona o wydatki poniesione przez pracownika w związku z uzyskaniem świadczenia). Odpowiedni podatek jest płacony przez pracodawcę. Natomiast świadczenia w naturze spoza wspomnianej listy oraz w sytuacji gdy za pracę wykonywaną na terytorium Węgier świadczenia w naturze wypłaca zagraniczna spółka, np. polska, są one opodatkowane stawką progresywną.

- Zwolnione z opodatkowania są świadczenia w naturze, takie jak np. bony na ciepłe posiłki do kwoty nieprzekraczającej 10 tys. forintów węgierskich (HUF; ok. 145 zł), upominki promocyjne otrzymane trzy razy w roku o wartości nieprzekraczającej 10 proc. wynagrodzenia minimalnego, kupony wakacyjne do wysokości wynagrodzenia minimalnego. Ponadto opłaty za mieszkanie mogą być zwolnione z opodatkowania - dodała nasza rozmówczyni.

Podstawa opodatkowania

Węgierskie przepisy podatkowe wyróżniają pewne kategorie dochodów do opodatkowania. Są to: dochód ogólny, w tym dochody z pracy najemnej/samodzielnej i inne; dochód z działalności wykonywanej osobiście; zyski kapitałowe z majątku ruchomego i nieruchomego; dochód z kapitału, w tym dywidend, odsetek oraz zyski kapitałowe z akcji; świadczenia w naturze; dochód z otrzymania akcji, opcji oraz podobnych praw; pozostałe (np. drobne wpływy i dochód z najmu nieruchomości).

- Kategoria pierwsza podlega opodatkowaniu według skali progresywnej, a pozostałe w większości przypadków podatkiem zryczałtowanym - wskazała Agnieszka Janeczek.

Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzono tzw. podatek solidarnościowy, wynoszący 4 proc., naliczany w przypadku pracowników, których wysokość dochodu z pracy za dany rok przekroczyła górny pułap podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne (tylko części pracownika), wynoszący 6 748 850 HUF (ok. 97 185 zł) w 2007 roku.

Obowiązki podatkowe

Rok podatkowy na Węgrzech dla celów PIT jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Termin składania rocznych zeznań podatkowych przypada na 20 maja za rok poprzedni.

- W przypadku gdy podatnik nie osiągnął żadnego dochodu do opodatkowania w danym roku podatkowym lub jego dochód podlega w całości opodatkowaniu za granicą na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie ma obowiązku składania rocznego zeznania. Nie ma również takiego obowiązku osoba fizyczna, która uzyskała dochody z pracy w danym roku - podkreśliła Agnieszka Janeczek.

Zwróciła też uwagę, że dochody osiągane przez małżonków na Węgrzech, co do zasady, podlegają odrębnemu opodatkowaniu.

Od niedawna pracodawcy nie są uprawnieni do przygotowywania i składania rocznych zeznań podatkowych za swoich pracowników. Natomiast podatnicy, bez względu na rezydencję podatkową, mogą zwrócić się z prośbą o wypełnienie formularzy podatkowych do władz skarbowych, o ile osiągnęli dochód tylko od pracodawcy węgierskiego.

- Zasadniczo podatek dochodowy jest potrącany na bazie miesięcznej od wynagrodzeń pracowników. Pracodawcy mają obowiązek poinformować urząd skarbowy o wysokości dochodu z pracy wypłaconego poszczególnym pracownikom - argumentowała Agnieszka Janeczek.

W przypadku podatku do zwrotu władze skarbowe mają 30 dni od daty złożenia rocznego zeznania na zwrot nadpłaconej kwoty za dany rok.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■ Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 23 września 1992 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 125, poz. 602).