PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu

Organy podatkowe generalnie przyjmują niekorzystne dla podatnika stanowisko zakładając, że wskazany przepis wymaga, by podatnik był zameldowany w lokalu już po jego wykupieniu. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 zwolnione z podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w wymienionym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie, o którym mowa, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Z cytowanych przepisów nie wynika dodatkowy warunek, by podatnik był zameldowany w lokalu przez 12 miesięcy po dacie zbycia. Ponadto stosując zasadę, że do zwolnienia uprawnia zameldowanie w lokalu po nabyciu powoduje, że w 2007 roku zwolnienie to nie funkcjonuje. Mam głębokie wątpliwości co do takiego poglądu i jestem zdania, że wystarczy być po prostu w sprzedawanym lokalu przez 12 miesięcy zameldowanym przed datą zbycia. Ponieważ jednak organy podatkowe uważają inaczej, radzę śledzić prasę podatkową. Ostatnio Izba Skarbowa w Szczecinie w piśmie z 15 października 2007 r. (nr DPB-2.35-416003-19/07) (pisała o tym Gazeta Prawna 24 października 2007 r.) wydała pierwszą korzystną dla podatnika interpretację, że wystarczy tylko zameldowanie w okresie 12 miesięcy przed datą zbycia i innych warunków po prostu nie ma.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).