PORADA

W praktyce księgowej wiele problemów może sprawiać ewidencja zdarzenia gospodarczego, jakim jest zakup spółki. Warto pamiętać, że nabycie pakietu większościowego spółki nie zawsze powoduje konieczność rozliczenia takiej transakcji w ewidencji księgowej jako konsolidacji. Aleksandra Rytko z PricewaterhouseCoopers wyjaśnia, że połączenie jednostek gospodarczych następuje tylko wtedy, gdy jednostka przejmująca obejmuje kontrolę nad przedsięwzięciem. Definicja przedsięwzięcia zawarta jest w załączniku A do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3. Połączenie jednostek gospodarczych. Zgodnie z tym standardem przedsięwzięcie to zintegrowany zespół prowadzonych działań i zarządzanych aktywów w celu osiągania zysku przez inwestorów, niższych kosztów lub innych korzyści ekonomicznych.

- Przykładowo, jeżeli w przekazywanym zbiorze działań i aktywów występuje wartość firmy, zakłada się, że przekazywany zbiór stanowi przedsięwzięcie - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Ekspert dodaje, że jeżeli jednostka przejmuje grupę aktywów (aktywów netto), które nie spełniają definicji przedsięwzięcia, to wówczas przypisuje koszt nabycia tej grupy na poszczególne możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wchodzące w jej skład na podstawie ich względnych wartości godziwych w momencie przejęcia, a do ich wyceny stosuje się wówczas odpowiedni standard, np. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 Rzeczowe aktywa trwałe.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl