■  MIJA TERMIN ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Jutro mija termin złożenia zgłoszeń INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami UE. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.

Więcej www.mf.gov.pl

■  TERMIN ZAPŁATY PODATKU. 16 sierpnia to ostatni dzień na odprowadzenie podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki, budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Więcej www.mf.gov.pl

■  INTERAKTYWNY WNIOSEK O INTERPRETACJĘ. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zakończono prace nad utworzeniem interaktywnego formularza wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN). Jest on dostępny pod adresem: http://www.kip.gov.pl/formularze/ordin/index.php.

■  PRACA DLA AUDYTORA. MF poszukuje audytora wewnętrznego w wydziale ds. koordynacji audytów zleconych departamentu koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Dokumenty można składać do 22 sierpnia na adres Ministerstwa Finansów: Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy - 2007/15/03/KF.

Więcej www.mf.gov.pl

■  NOWE STRONY INTERNETOWE. Urząd Skarbowy w Mońkach oraz Urząd Skarbowy w Zambrowie to kolejne nowoczesne urzędy skarbowe z województwa podlaskiego, które przygotowały dla swoich podatników internetowy serwis informacyjny. Strony urzędów to: www.usmonki.pl oraz www.us-zambrow.pl.

Więcej www.is.bialystok.pl

■  KOMISJA EUROPEJSKA ŻĄDA ZMIANY PRZEPISÓW. Komisja Europejska zwróciła się do władz Finlandii i Włoch z żądaniem zmiany obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym. W obu krajach podlegają one wyższemu opodatkowaniu niż dochody z dywidend osiągane przez krajowe fundusze emerytalne.

Więcej www.taxnews.pl

■  DYSKRYMINACJA NIEREZYDENTÓW. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie szwedzkich przepisów podatkowych stosowanych do dochodu osiąganego w tym państwie przez osoby niemające statusu rezydenta podatkowego. Przepisy te odmawiają nierezydentowi, który większość dochodów osiąga w Szwecji, prawa odliczenia odsetek z tytułu kredytu hipotecznego w takim samym zakresie, w jakim przysługuje ono rezydentom.

Więcej www.taxnews.pl