Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy również przysposabiających, przysposobionych i ich zstępnych.
INTERPELACJA
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3928) wyjaśniło kwestię objęcia zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez członków rodzin adopcyjnych.
Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) w art. 4a zwalnia z podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zdaniem posłów w katalogu tym nie znajdziemy członków rodzin adopcyjnych. Stanowisko to - jak poinformowało MF - jest jednak błędne.
Ustawodawca, uwzględniając znaczenie instytucji przysposobienia (adopcji), zrównał sytuację prawnopodatkową rodzin biologicznych i adopcyjnych. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. W konsekwencji zwolnieniem, o którym mowa w art. 4a ustawy, objęci są także przysposabiający, przysposobieni i ich zstępni (dzieci, wnuki itd.).
Resort wskazał również, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyniku przysposobienia powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego, ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.