INTERPRETACJA

Łódzki Urząd Skarbowy rozstrzygnął kwestię rozliczania wydatków na zakup alkoholu i artykułów spożywczych. Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn gastronomicznych, takich jak: ekspresy i młynki do kawy, maszyny do produkcji lodów, dozowniki do alkoholu. Spółka bierze udział w targach gastronomicznych oraz organizuje pokazy urządzeń. Wśród kosztów związanych z tymi imprezami ponosi koszty zakupu artykułów spożywczych, piwa i alkoholu niezbędnych do pokazania działania maszyn. Czy wydatki na alkohol i artykuły spożywcze mogą być zaliczone do kosztów? Łódzki Urząd Skarbowy uznał, że mogą.

W interpretacji urząd wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ustawy o CIT.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Jednak w omawianym przypadku wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, piwa i alkoholu nie są wydatkami na reprezentację, bo nie mają na celu zaprezentowania firmy w sposób jak najbardziej pozytywny dla kontrahentów. Zakup tych produktów może być uznany za wydatki o charakterze reklamowym.

Czy zatem wystarczy rozszerzyć np. zakres sprzedawanych towarów lub usług, aby wydatki na alkohol i żywność móc zaliczyć do kosztów?

- Podatnicy zajmujący się np. organizacją imprez okolicznościowych czy konferencji, którzy zwyczajowo wydatki na żywność ponoszą w zupełnie innym kontekście niż reprezentacyjny, powinni uznawać swoje wydatki gastronomiczne za koszty podatkowe. Oczywiście, poza wydatkami związanymi z podstawową działalnością, mogą oni nabywać produkty żywnościowe również na cele reprezentacji. Wykazanie, które wydatki poniesione zostały z jakim przeznaczeniem, nie jest proste - pomocne tu mogą być wewnętrzne dokumenty dotyczące rozchodu towarów oraz dokumentacja dotycząca imprez, uczestnictwa w targach itp. - wskazała Maria Kukawska, doradca podatkowy, menedżer w Accreo Taxand.

Jej zdaniem praktyka, zgodnie z którą podatnik będzie jedynie dla pozoru deklarował np. prowadzenie działalności konferencyjnej czy dystrybucję dozowników do alkoholu, licząc, że uzasadni to pełną odliczalność wydatków na gastronomię, zostanie zakwestionowana przez organy podatkowe.

- Urząd może być w analizowaniu dokumentów takiego podatnika wyjątkowo dociekliwy - dodała Maria Kukawska.

Podatnik może zaliczyć do kosztów wszelkie wydatki, pod warunkiem że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz że nie zostały ujęte w negatywnym katalogu kosztów.

- W przypadku wykorzystania alkoholu czy żywności w związku z akcją o charakterze reklamowym, wydatki na ich zakup stanowią koszt. Kwalifikacja ta jest zasadna tylko w sytuacji, w której cel reklamowy pokazu przeważa nad charakterem reprezentacyjnym. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której uczestnicy prezentacji zaproszeni zostaliby do długotrwałego i obfitego testowania jakości i walorów produktów dozowanych z wykorzystaniem oferowanego sprzętu, co przemawiałoby raczej za reprezentacyjnym charakterem wydatków - tłumaczył Piotr Woźnia-kiewicz, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers (biuro w Krakowie).

Według niego, zakładając, że alkohol i artykuły spożywcze są niezbędnym elementem prezentacji oferowanego asortymentu, a ich wykorzystana ilość mieści się w granicach zwyczajowo zużywanych, koszt produktów spożywczych powinien być uznany za koszt podatkowy.

- Aby zakwestionować podatkowy charakter danego kosztu, urząd będzie zobowiązany wykazać, że artykuły spożywcze zostały wykorzystane w celu reprezentacyjnym, a nie reklamowym, co może być bardzo trudne - podsumował Piotr Woźniakiewicz.

Postanowienie Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 9 sierpnia 2007 r. (nr ŁUS-II-2-423/166/07/AG)

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z REPREZENTACJĄ

Reprezentacja to wszelkie działania polegające na stwarzaniu i utrwalaniu dobrego wizerunku firm. Do wydatków poniesionych na reprezentację zalicza się m.in. koszty związane z:

  • przyjmowanie i utrzymywanie delegacji i kontrahentów,
  • poczęstunkiem gości podatnika,
  • zakupem kawy, herbaty, alkoholu dla kontrahentów,
  • zakupem upominków dla kontrahentów, nagród.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl