JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka na podstawie zawartych umów świadczy usługi pośrednictwa na rzecz swoich kontrahentów mających siedzibę za granicą (Szwecja). Kontrahenci szwedzcy są podatnikami VAT w Szwecji, jak również są zarejestrowanymi podatnikami dla celów podatku od towarów i usług w Polsce. Kontrahenci szwedzcy dokonują dostaw towarów do Polski w dwóch scenariuszach:

• bezpośrednia dostawa towarów ze Szwecji do klientów w Polsce (z pominięciem rejestracji dla VAT w Polsce);

• kontrahenci szwedzcy przewożą towary własne ze Szwecji do Polski, dokonując transakcji zrównanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów ze Szwecji i odpowiednio z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w Polsce. Kontrahenci szwedzcy rozliczają VAT w Polsce w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7.

Gdzie w obu przypadkach powinno być miejsce opodatkowania usług?

ODPOWIEDŹ IZBY

Omawiając pierwszą sytuację, usługi świadczone przez nią na rzecz szwedzkiego kontrahenta zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce podlegać będą opodatkowaniu VAT w Szwecji. Z uwagi na ścisłe powiązanie wykonywanych usług z dostawami wykonywanymi przez szwedzkiego kontrahenta oraz powiązanie wynagrodzenia spółki z ilością towarów sprzedanych przez szwedzkie podmioty na terenie Polski uznać należy, że świadczone przez spółkę usługi pośrednictwa stanowią usługi pośrednictwa związane z dostawą towarów o których mowa w art. 28 ust 5 pkt. 2 lit. c) ustawy o VAT. Miejsce opodatkowania usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów jest uzależnione od miejsca opodatkowania tej dostawy. Miejscem świadczenia takich usług jest miejsce dokonania dostawy towarów. Dostawa, w której pośredniczy spółka, jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (towary są przemieszczane ze Szwecji do Polski). Towary są transportowane na rzecz polskiego klienta przez szwedzkiego przedsiębiorcę ze Szwecji do Polski. Miejscem dostawy towarów w przypadku gdy są one wysyłane lub transportowane, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu tych towarów do nabywcy. Skoro miejscem, w którym towary znajdują się w momencie ich wysyłki do Polski jest Szwecja, to miejscem opodatkowania świadczonych przez spółkę usług jest Szwecja. Podatek zostanie rozliczony w Szwecji przez zagranicznego kontrahenta. Fakt, że szwedzki kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce, nie ma w podanych okolicznościach wpływu na określenie miejsca świadczenia wykonywanych przez spółkę.

W sytuacji drugiej spółka również wykonuje usługi pośrednictwa w dostawie towarów. Dostawa dokonywana przez szwedzkiego kontrahenta na rzecz polskiego klienta ma w takiej sytuacji charakter dostawy krajowej (przed dokonaniem przedmiotowej dostawy towar jest przemieszczany ze Szwecji do Polski w ramach działalności szwedzkiej spółki). Miejscem świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów jest miejsce dokonania dostawy towarów. Miejscem dokonania dostawy towarów, które nie są wysyłane ani transportowane, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Szwedzki kontrahent dokonuje dostawy na rzecz polskiego klienta na terenie kraju i w momencie dokonania dostawy towary znajdują się w Polsce. Miejscem świadczenia usług pośrednictwa wykonywanych przez spółkę jest zatem w tym przypadku Polska. Jednak jeżeli nabywca usług pośrednictwa przy dostawie towarów poda świadczącemu usługę numer, pod jakim jest zarejestrowany dla celów VAT w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym ma miejsce dostawa towarów, usługa ta będzie opodatkowana w kraju, które wydało nabywcy usług ten numer VAT. Jeżeli więc szwedzki kontrahent (a więc nabywca usług świadczonych przez spółkę) poda polskiemu kontrahentowi numer, pod jakim jest zarejestrowany dla celów VAT w Szwecji, miejscem świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów będzie Szwecja i spółka również w tej sytuacji będzie uprawniona do wystawienia na rzecz szwedzkiego kontrahenta faktury niezawierającej polskiego VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2008 r. (nr IP-PP2-443-730/08-2/MS)