JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Miasto, jako właściciel części nieruchomości, w latach 2000-2003 wpłacało zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną, media i fundusz remontowy Wspólnoty niezgodnie z posiadanymi udziałami. W wyniku dochodzenia sądowego miasto wpłaciło w 2007 roku na konto Wspólnoty kwotę roszczenia wraz z odsetkami. Wspólnota otrzymane środki, w tym odsetki, przeznaczyła na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Czy od przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali, przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, Wspólnota powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Przez zasoby mieszkaniowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami, urządzeniami przychody, np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej ministra finansów z 5 marca 2008 r. (nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7 /82), zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z interpretacji tej wynika wprost, że nie tylko czynsze od lokali mieszkalnych, ale również odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Źródłem powstania zarówno opłat eksploatacyjnych (czynszów) od lokali mieszkalnych, jak i odsetek za zwłokę od nieterminowych ich wpłat, są posiadane przez Wspólnotę zasoby mieszkaniowe. Naliczanie odsetek za zwłokę przez Wspólnotę ma na celu zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego uiszczania czynszów, a tym samym działania w tym zakresie związane są z prawidłowym gospodarowaniem tymi zasobami.

W konsekwencji, odsetki od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną, media i fundusz remontowy, zgodnie z posiadanymi udziałami związanymi z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Niewłaściwe jest uznanie tych odsetek za przychody w latach 2000-2003, ponieważ odsetki otrzymane podlegają zaliczeniu do przychodów podatkowych zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 14 lipca 2008 r. (nr DD6/8213/216/SOH/08/PK-602/08)