Istotą sporu, jaki rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny, był moment powstania nadpłaty oraz określenie, kiedy powinna być ona zaliczona na poczet innych zobowiązań podatkowych. W rozpatrywanej sprawie naczelnik urzędu skarbowego zaliczył nadpłatę wynikającą z korekty deklaracji na poczet zaległości w podatku od towarów i usług oraz naliczył odsetki. Twierdził ponadto, że obowiązek podatkowy powstał w momencie złożenia przez podatnika korekty deklaracji.
Podatnik nie kwestionował jednak kwoty nadpłaty. Uważał natomiast, że korekta deklaracji VAT-7 dotycząca uwzględnienia podatku akcyzowego za energię elektryczną była jedynie technicznym rozliczeniem. A zatem akcyza nie może być traktowana jak podatek naliczony w podatku od towarów i usług.
Zdaniem spółki nie można, tak jak organy podatkowe, twierdzić, że nadpłata powstała w momencie korekty deklaracji. Zgodnie bowiem z art. 76a par. 2 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem powstania nadpłaty.
Zgodnie z art. 73 par. 1 pkt 3 nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez płatnika należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
WSA w Warszawie po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę. Sąd uznał, że podatek akcyzowy jest traktowany w przepisach na równi z podatkiem od towarów i usług. A zatem stanowisko organów, zgodnie z którym akcyzę należy traktować jako podatek naliczony, jest prawidłowe. Nadpłata powstała więc w momencie korekty deklaracji, ale zobowiązanie podatkowe powstało później.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 2903/06
ROZLICZANIE NADPŁAT
Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
ŁUKASZ ZALEWSKI