Projekt nowelizacji ustawy o PIT przygotowany przez Ministerstwo Finansów zakłada uchylenie pkt 126 w ust. 1 art. 21, tj. likwidację ulgi meldunkowej. Ulga ta obowiązuje obecnie i polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złoży w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia.

Ulga meldunkowa weszła w życie od 1 stycznia 2007 r. W trakcie jej obowiązywania pojawiły się wątpliwości przy jej prawidłowym stosowaniu. Dlatego resort finansów proponuje wprowadzenie nowego rozwiązania, polegającego na zwolnieniu z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli w okresie dwóch lat od dnia zbycia przychód uzyskany z tego zbycia podatnik przeznaczy na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe.

Dodatkowym argumentem MF uzasadniającym uchylenie ulgi meldunkowej jest zakładana likwidacja obowiązku meldunkowego. Obecnie ulga meldunkowa jest uwarunkowana 12-miesięcznym okresem zameldowania w zbywanym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym. Likwidacja obowiązku meldunkowego uniemożliwi stosowanie tego zwolnienia.

Jak wiadomo, nie można zlikwidować ulgi z dnia na dzień. Stąd projekt zmian w ustawie o PIT zakłada utrzymanie praw nabytych dla tego zwolnienia. Prawa nabyte do uchylanej ulgi meldunkowej będą przewidziane dla podatników, którzy w okresie jego obowiązywania, czyli od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. nabyli lub wybudowali (oddali do użytkowania) nieruchomości. Zakładając, że zmienione przepisy ustawy o PIT wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r., każdy, kto będzie chciał skorzystać z ulgi meldunkowej po tej dacie, musi przed 1 stycznia 2009 r. stać się właścicielem nieruchomości.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z ULGI

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej musi:

• zameldować się na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w mieszkaniu lub domu przed datą zbycia,

• być właścicielem mieszkania lub budynku (nie posiadając tytułu własności podatnik nie mógłby w ogóle dokonać takiej transakcji),

• w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym, że spełnia warunki do zwolnienia.

19 proc. wynosi od 1 stycznia 2007 r. PIT od sprzedaży nieruchomości

10 proc. wynosił do 31 grudnia 2006 r. PIT od sprzedaży nieruchomości