Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność złożyła skargę do rzecznika praw obywatelskich, prosząc, by zajął się przepisami o karaniu funkcjonariuszy celnych za to samo wykroczenie pracownicze po kilka razy.

Skarbowcy w złożonym piśmie twierdzą, że funkcjonariuszom celnym pełniącym służbę przez rok kalendarzowy przyznawana jest nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia. Jednak za pewne wykroczenia, np. popełnienie przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem czy otrzymanie nagany, nagroda ta może być obniżona od 20 do 50 proc. lub nieprzyznana w ogóle. Zdaniem związkowców skarżących się do rzecznika powszechną praktyką w Służbie Celnej jest automatyczne obniżanie nagród.

Druga kara zostaje przyznana na podstawie regulaminu premiowania i skutkuje pozbawieniem nagrody za półrocze, w którym orzeczona została kara dyscyplinarna. Co więcej, celnicy zgłaszają, że ich szefowie mogą stosować kolejne kary za to samo wykroczenie. Takie działania - jak podkreślają skarbowcy - mają miejsce m.in. w Izbie Celnej w Warszawie.