Projekt ustawy o finansach publicznych trafił do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie. Jednym z nowych rozwiązań zaproponowanych w ustawie jest wprowadzenie zewnętrznego audytu rocznego sprawozdania finansowego jednostek sektora finansów publicznych.

Zadaniem takiego audytu miałaby być weryfikacja przestrzegania zasad rachunkowości, badanie dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych oraz ocena zgodności sprawozdania finansowego z zapisami w księgach rachunkowych w celu stwierdzenia prawidłowości oraz rzetelności przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki.

Jeżeli zmiana zostanie przyjęta, audytem zostaną objęci dysponenci części budżetowych, a także największe jednostki samorządu terytorialnego, w których liczba mieszkańców przekracza 40 tysięcy.

Audyt zewnętrzny dla podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych będzie przeprowadzała Najwyższa Izba Kontroli, natomiast dla podsektora samorządowego - właściwe miejscowo regionalne izby obrachunkowe.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku przedkładania Sejmowi zbiorczych wyników finansowego audytu zewnętrznego, co stanowić ma komplementarne działanie wobec obowiązku rozpatrywania przez ten organ, po zakończeniu roku budżetowego, sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej. W rezultacie ma to zwiększyć wiarygodność publikowanych informacji finansowych w zakresie budżetu państwa, a w konsekwencji podnieść także ich wartość dla ratingu społecznego z tytułu odpowiedzialności za publiczne środki.

W zakresie audytu wewnętrznego w projekcie ustawy można znaleźć również zmiany o charakterze porządkującym.

Przykładowo, do grona osób mogących zajmować stanowisko audytora wewnętrznego zgodnie z projektem zostaną włączeni posiadacze uprawnień audytora wewnętrznego wydawanych przez Ministerstwo Finansów. Takie rozwiązanie ma zapobiec nieporozumieniom powstałym w związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie w grudniu 2006 r.

Przypomnijmy, że dokonując zmian w tamtym okresie rozszerzono katalog osób, które mogą pełnić funkcje audytora wewnętrznego, m.in. o osoby, które posiadają uprawnienia kontrolera NIK, inspektora kontroli skarbowej lub biegłego rewidenta. Osoby z certyfikatem audytora wewnętrznego MF obecnie mogą pełnić funkcję na podstawie przepisów przejściowych. Natomiast przed tymi zmianami (od 2005 roku) miały one wyłącznie prawo zajmowania takich stanowisk.

KTO MOŻE BYĆ AUDYTOREM WEWNĘTRZNYM

W sektorze finansów publicznych funkcję audytora wewnętrznego mogą sprawować osoby z uprawnieniami:

  • audytora wewnętrznego Ministerstwa Finansów,
  • międzynarodowymi audytora wewnętrznego: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA,
  • kontrolera NIK,
  • inspektora kontroli skarbowej,
  • biegłego rewidenta.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl