■  Izba Skarbowa w Opolu według rankingu GP jest organem, który jest najskuteczniejszy przed WSA i ma najlepszą średnią skuteczność przed WSA i NSA. Z czego wynika ten sukces?

- Dobry wynik jest wypadkową wielu czynników. Niewątpliwie do najważniejszych z nich należy jakość pracy wyrażająca się dokonywaniem przez pracowników analizy i oceny poszczególnych spraw, zaangażowaniem oraz wnikliwością i dążeniem do opracowania każdego rozstrzygnięcia w sposób zgodny z prawem.

■  Czy w Izbie praca jest specjalnie organizowana, aby zwiększyć efektywność?

- Staramy się tworzyć ustabilizowaną, dobrze wykształconą kadrę działów orzecznictwa podatkowego, zmotywowaną i kompetentną. Wiele uwagi poświęcamy właściwej, sprzyjającej efektywności organizacji stanowiska pracy, szkoleniom, dzięki którym następuje pogłębienie wiedzy, a także wymiana informacji o aktualnych problemach i poglądach co do sposobów ich rozwiązywania.

Niezależnie od tego wiele uwagi poświęcamy ocenie predyspozycji poszczególnych pracowników orzecznictwa. Taka dystrybucja zadań pozwala wykonać je jak najlepiej. Sprzyja temu także trójstopniowy model akceptacji towarzyszący załatwianiu spraw, na którego osi znajduje się pracownik, kierownik komórki organizacyjnej oraz wicedyrektor. Formuła tzw. wielu oczu pozwala m.in. unikać niejednolitości podejmowanych rozstrzygnięć.

■  Z czego wynikają wygrane Izby przy skargach podatników?

- Przede wszystkim staramy się pracować zgodnie z prawem i właściwie je stosować. Każdorazowo dbamy o to, aby postępowanie podatkowe przeprowadzone było w sposób kompletny, zgodny ze wszystkimi zasadami, by decyzje konstruowane były logicznie i przekonująco uzasadniały podjęte rozstrzygnięcie. Staramy się przy tym dostrzegać za każdą sprawą podatnika, którego słuszny interes powinien podlegać ochronie, a niedające się usunąć wątpliwości powinny podlegać rozstrzyganiu na jego korzyść.

■  Z jakimi problemami pracownicy izby spotykają się najczęściej?

- W praktyce spotykamy się z wieloma problemami, zarówno podatkowymi, wynikającymi choćby z nie zawsze jednoznacznych przepisów, jak również z trudnościami kadrowymi. Działania podejmowane przez administrację podatkową mają służyć jednolitości stosowania prawa podatkowego.

Zdajemy sobie sprawę, że w tak dynamicznej rzeczywistości, przy częstych zmianach przepisów, utrzymanie bądź poprawa wyniku nie będzie łatwym zadaniem. Będziemy więc starali się tak dostosować sposób pracy do zmieniających się warunków, aby możliwie jak najlepiej wykonywać swoje zadania i dobrze służyć podatnikom.

Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA