■  Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu według rankingu GP wydał najwięcej decyzji i był urzędem, który najrzadziej się myli. Z czego wynika ten sukces?

- Udział w szkoleniach ogólnopolskich, a także prowadzonych w ramach urzędu, bieżące analizowanie zmian przepisów, zaangażowanie pracowników oraz wykonywanie obowiązków z należytą starannością sprawia, że decyzje wydawane przez urząd są rzadziej uchylane.

■  Czy w pańskim urzędzie praca jest w specjalny sposób organizowana, aby zwiększyć efektywność?

- Organizacja pracy w naszym urzędzie zorganizowana jest w oparciu o wytyczne ministra finansów oraz procedury wewnętrzne. Procedury te pozwalają na szybką identyfikację zadań przez poszczególnych pracowników, co eliminuje każdorazowo przydzielanie pracy na danym stanowisku. Sprawna komunikacja między poszczególnymi komórkami urzędu, szerokie wykorzystywanie specjalistycznych programów informatycznych, internetu, także wpływa na zwiększenie efektywności pracy.

■  Z czego wynikają wygrane urzędu przy odwołaniach podatników?

- Są one sukcesem pracowników dobrze przygotowanych merytorycznie do wykonywania powierzonych zadań, jak również efektem właściwie prowadzonych postępowań podatkowych.

Podejmując rozstrzygnięcie w sprawach podatkowych, kierujemy się przepisami prawa materialnego przy jednoczesnym przestrzeganiu regulacji procesowych. Postępowania prowadzone są z należytą starannością.

Urząd, współdziałając z podatnikiem, zapewnia mu czynny udział w każdym stadium postępowania, co wymaga nieustannej weryfikacji gromadzonych dowodów już na szczeblu pierwszej instancji, jednak w efekcie końcowym prowadzi do wykluczenia wszelkich wątpliwości.

Rzetelne ustalenie stanu faktycznego eliminuje prawdopodobieństwo uchylenia zaskarżonej decyzji oraz w dużej mierze wpływa na jej utrzymanie w mocy przez organ odwoławczy.

■  Z jakimi problemami pracownicy urzędu się spotykają najczęściej?

- Głównymi problemami są częste zmiany przepisów prawa, brak precyzyjnych przepisów oraz nadmierna szczegółowość regulacji prawnych. Wysoka częstotliwość dokonywanych zmian prawa podatkowego powoduje, że do czasu kolejnej zmiany nie zdąży wytworzyć się jednolita linia orzecznictwa sądowego i doktryny. Przy rozwiązywaniu wskazanych problemów pracownicy korzystają m.in. z literatury i czasopism fachowych, ponadto problemy konsultowane są z instytucjami nadrzędnymi i innymi organami podatkowymi.

Problemem jest również brak dostatecznej wiedzy podatników, a także częste ich migracje.

Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA