JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Od 1973 roku spółdzielnia jest użytkownikiem zakładu, składającego się z budynków i budowli, w których prowadzona była działalność usługowa. W 2004 roku podatnik dokonał ich adaptacji poprzez ulepszenie i jak zaznacza odliczył podatek od towarów i usług związany z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi. Poniesione na ulepszenie nakłady przekroczyły 30 proc. wartości początkowej obiektów. Po ulepszeniu zakład został wydzierżawiony. Czy sprzedaż budynków przed upływem pięciu lat od ich ulepszenia będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pięć lat.

W omawianym przypadku w trakcie użytkowania budynków i budowli podatnik poniósł na ich ulepszenie wydatki przekraczające 30 proc. wartości początkowej. Ponadto w związku z wykonywaniem zarówno czynności opodatkowanych (od 1993 roku spółdzielnia prowadziła działalność opodatkowaną VAT), jak i zwolnionych od podatku, podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków. Przy czym podatnik użytkował te towary w okresie dłuższym niż pięć lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie z 30 sierpnia 2007 r. (nr NP/443-8/07/IP)

OPINIA

TOMASZ RYSIAK

prawnik w Kancelarii Magnusson

Interpretacja Urzędu Skarbowego w Krotoszynie dotyczyła określenia, czy sprzedaż ulepszonej nieruchomości podlega VAT. Zgodnie z treścią interpretacji podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT przy nabyciu nieruchomości, a od wybudowania nieruchomości upłynęło co najmniej pięć lat. Jednak poniesione przez podatnika wydatki na ulepszenie nieruchomości przekroczyły poziom 30 proc. wartości początkowej nieruchomości. Tym samym powstała wątpliwość dotycząca drugiej przesłanki zakwalifikowania transakcji sprzedaży nieruchomości jako opodatkowanej VAT, a mianowicie krótszego niż pięć lat okresu używania nieruchomości przez podatnika. W przedmiotowej interpretacji naczelnik urzędu prawidłowo zinterpretował sposób liczenia pięcioletniego okresu używania nieruchomości przez podatnika. Zgodnie z treścią interpretacji pięcioletni okres używania nieruchomości przez podatnika to całkowity okres użytkowania nieruchomości, a nie okres biegnący dopiero od zakończenia ulepszeń lub też biegnący od przekroczenia limitu wydatków na ulepszenia. W konsekwencji sprzedaż nieruchomości przez podatnika została uznana za zwolnioną z VAT.