JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy odsetki od kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów VAT płaconego przez spółkę w związku z dokonywanymi zakupami inwestycyjnymi (kredyt VAT) naliczone do dnia przekazania magazynu do używania powinny zwiększyć wartość początkową tego magazynu, a odsetki naliczone po tym dniu powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty odsetek?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o CIT nie uważa się za koszty odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o CIT, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania zwiększają wysokość kosztu wytworzenia środka trwałego, który stanowi w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie jego wartość początkową, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. W naszym przypadku spółka zaciągnęła kredyt bankowy na budowę magazynu.

Odsetki od tego kredytu zarówno od części przeznaczonej zgodnie z umową na wydatki inwestycyjne netto, jak i od części przeznaczonej na pokrycie kosztów VAT, naliczone do dnia przekazania środka trwałego, jakim był budowany magazyn, do używania, zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, powinny zwiększać jego wartość początkową, a w konsekwencji poprzez odpisy amortyzacyjne będą uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów. Natomiast odsetki od kredytu zapłacone po dniu oddania magazynu do używania spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ogólnej zasady.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 25 września 2007 r. (nr 1471/DPR1/423-103/07/MK/1).

OPINIA

TOMASZ SOBCZAK

ekspert z Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński

Regulacje w zakresie rozliczania odsetek od kredytów wskazują jedynie sposób ich uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów, nie wyłączają zaś samej możliwości uznania ich za koszty. Podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów wszelkich wydatków, pod warunkiem że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. Słuszna jest interpretacja, że odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania powiększają jego wartość początkową i są kosztem podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne, a odsetki naliczone po tej dacie będą stanowić koszt w dacie zapłaty. Kosztem podatkowym są zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek związanych z prowadzoną działalnością. Organ podatkowy słusznie wskazał, że wyjątek stanowią odsetki związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, naliczone do dnia przekazania go do użytkowania, które mimo że nie zostały zapłacone, powiększają wartość początkową takiego składnika majątkowego, a w konsekwencji uwzględniane są w rozliczeniu podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne. Nie ma przy tym znaczenia podział kredytu na część dotyczącą VAT.