JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wykonywaniu obiektów budowlanych oraz ich sprzedaży osobom trzecim. Koszty związane z zakupem materiałów i usług potrzebnych do realizacji robót są rozliczone, stosownie do unormowań art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie sprzedaży obiektów. Spółka wskazuje, że zamierza przekształcić działającą obecnie na rynku spółkę kapitałową na spółkę jawną. Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową możliwe będzie rozliczenie kosztów realizowanej inwestycji z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych obiektów przez spółkę osobową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Skutki podatkowe przekształcenia zostały unormowane w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którą osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - występuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Ma to również zastosowanie do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej. Skutki podatkowe przekształcenia nie obejmują jedynie tych praw i obowiązków, jakie mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych.

Zatem w rozpatrywanej sprawie (dotyczącej przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną) mamy do czynienia z kontynuacją działalności gospodarczej, ale w innej formie prawnej (nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej). Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia stanie się majątkiem spółki przekształconej. Podatnik, jako podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, prowadzący działalność inwestycyjną polegającą na wykonaniu obiektów budowlanych oraz ich sprzedaży osobom trzecim, rozlicza koszty zakupu materiałów i usług, potrzebnych do realizacji inwestycji, w momencie sprzedaży tych obiektów.

Zatem, jeśli do sprzedaży tych obiektów dojdzie po przekształceniu spółki, to koszty realizacji inwestycji (poniesione przed przekształceniem) stanowić będą koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży tych obiektów (bezpośrednio związany z tym przychodem) - zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Podkreślić należy, że spółka jawna powstała z przekształcenia spółki kapitałowej ma obowiązek prowadzić do końca roku podatkowego księgi rachunkowe.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady z 31 października 2007 r. (nr DG/423-5/07)

OPINIA

JOANNA PATYK

konsultant podatkowy BDO Numerica

Stanowisko przedstawione w interpretacji jest prawidłowe. Możliwość rozliczenia kosztów realizacji inwestycji poniesionych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę jawną (a raczej jej wspólników w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wynika wprost z art. 93a par. 2 pkt 1b Ordynacji podatkowej.

Przepis ten konstytuuje zasadę kontynuacji działalności pomimo zmiany jej formy prawnej, a więc ciągłości podmiotowej zarówno pod względem rachunkowym, jak podatkowym (nazywanej również zasadą sukcesji generalnej). Przedmiotową zasadę stosuje się nie tylko do dokonania przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, ale także do innych przekształceń dokonywanych pomiędzy podmiotami, wymienionymi w art. 93a Ordynacji podatkowej.

Oprócz wskazanych w postanowieniu przepisów istnieją również inne przepisy w ustawach podatkowych potwierdzające tę zasadę, np. art. 22g ust. 12 ustawy o PIT (analogicznie art. 16g ust. 9 ustawy o CIT) dotyczący wartości początkowej środków trwałych lub art. 22h ust. 3 ustawy o PIT (analogicznie art. 16h ust. 3 ustawy o CIT) dotyczący dokonywania odpisów amortyzacyjnych.