dr ANDRÉ HELIN

prezes firmy audytorskiej BDO Numerica

Firma audytorska oprócz wykonania obowiązkowych czynności, takich jak dostosowanie sprawozdawczości finansowej spółki do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i wymogów obowiązujących spółki giełdowe, audytu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sporządzenia odpowiednich część prospektu, powinna od początku procesu pierwszej oferty publicznej (IPO) pełnić funkcję doradczą. W pierwszym etapie wspólnie z zarządem należy się zastanowić, czy emisja akcji jest w przypadku danej spółki optymalnym sposobem pozyskania kapitału. Zostanie spółką giełdową oprócz dużego kapitału i wzrostu prestiżu firmy, to także reorganizacja firmy i nowe obowiązki, które mogą być trudne do zaakceptowania. Wiele spółek ma problem z obowiązkiem upublicznienia swoich wyników finansowych, prognoz i strategii w prospekcie emisyjnym. A właśnie wspólna praca nad prognozami jest istotna dla procesu emisji. To, czego oczekują inwestorzy, to przede wszystkim wiarygodne plany dotyczące przyszłości. Badając prognozowane informacje finansowe biegły rewident powinien uzyskać odpowiednie dowody potwierdzające, że założenia oparte na szacunkach przyjętych przez kierownictwo za podstawę prognozowanych informacji finansowych nie są nieracjonalne oraz że prognozowane informacje zostały poprawnie zaprezentowane, a wszystkie istotne założenia zostały odpowiednio ujawnione wraz z jednoznacznym wskazaniem, czy zostały one ustalone na podstawie najlepszych szacunków, czy też są to jedynie hipotezy.

Audyt sprawozdań finansowych spółek giełdowych jest zazwyczaj wykonywany przez największe międzynarodowe sieci firm audytorskich. Nowelizacja Ósmej Dyrektywy jest drugim etapem wzmocnienia procesu sporządzania i badania wiarygodności sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych. Pierwszym etapem było przyjęcie przez Unią Europejską Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

W przypadku mniejszych firm debiutujących na giełdzie ciągle cena prac doradców jest głównym kryterium wyboru, a nie: wiedza, doświadczenie i zaufanie rynku. Stąd krytyka Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zwracająca uwagę na niedbałość i słabą jakość prospektów. Emitenci przy wyborze firmy audytorskiej powinni rozważać nie tylko parametry cenowe, ale też liczbę poprawek do prospektu i przedłużony czas trwania postępowanie przed KNF. Prace wykonane przez uznanych doradców zwiększają wiarygodność spółki i ułatwiają pozyskanie większego kapitału.