JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik dokonuje sprzedaży towarów podmiotom mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, rozliczając te dostawy jako eksport opodatkowany 0-proc. stawką VAT. Ostatnim krajem przeznaczenia wywożonych towarów jest Rosja. Z dokumentów podatnika wynika, że sprzedaż udokumentowana została fakturą VAT, określającą asortyment, ilość, cenę jednostkową oraz wartość towarów wyrażoną w dolarach lub euro. Faktury te łącznie ze specyfikacją towarową stanowią podstawę do sporządzenia dokumentu SAD i zgłoszenia towarów do procedury wywozu w polskim urzędzie celnym. Czy wykonywane przez podatnika transakcje stanowią eksport w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do którego ma prawo do stosowania stawki 0-proc. VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu.

Stawkę podatku w wysokości 0 proc. stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Oznacza to, że prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 proc. z tytułu eksportu towarów uzależnione jest od posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. W omawianym przypadku dokumentem tym jest karta 3 SAD. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium UE, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej - stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. W tym przypadku polski eksporter sprzedaje towar podmiotowi zagranicznemu, który wywozi je lub zleca ich wywóz poza granicę Wspólnoty, i dokonuje odprawy celnej we własnym imieniu.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim.

Jeżeli zostaną przez podatnika spełnione warunki określone w przepisach art. 41 ustawy o VAT, tzn. przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, wnioskodawca otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, którym jest oryginalna karta 3 dokumentu SAD) podatnik będzie uprawniony do zastosowania stawki 0-proc. dla czynności będącej eksportem bezpośrednim.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2008 r. (nr IP-PP2-443-749/08-2/KCH)