JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Jednostka jest samorządową instytucją działającą na podstawie art. 9 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.). Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, rozwijania amatorskiej twórczości artystycznej, prowadzenia edukacji kulturalnej, gromadzenia zbiorów muzealnych, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Opłaty, jakie pobiera za swoje usługi, mają charakter symboliczny i nie pokrywają całości kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Jednostka nie dąży do osiągania zysków, lecz zgodnie ze statutem uzyskane z tych źródeł przychody są przeznaczane na prowadzenie działalności kulturalnej. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w zakresie świadczenia usług związanych z kulturą?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej za pomocą klasyfikacji - PKWiU. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załącznika nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU ex 92 związane z kulturą, z wyłączeniem m.in. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe; wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea, i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5).

Jednocześnie z uwagi na art. 41 ust. 2 ustawy o VAT czynności te zostały objęte obniżoną do wysokości 7 proc. stawką podatku. Zostały one bowiem wymienione w poz. 156 i 157 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 proc.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z 21 września 2007 r., nr 1417/VAT/443/ 1052/BAW-26786/07/MŻ.

EWA MATYSZEWSKA