Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opracowany przez Ministerstwo Finansów, zakłada zmiany w zakresie rozliczania transakcji przez podmioty powiązane.

Przepisy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r. zakładają, że jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, będzie dokonywana korekta dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym. Będzie się tak działo wówczas, gdy przepisy właściwych umów międzynarodowych lub międzyrządowych, których stroną jest Polska, taką korektę przewidują.

Zmiana ma wyeliminować podwójne opodatkowanie takich dochodów. Dlatego celem korekty dochodów ma być określenie dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niezależnymi.

Nowe zasady będą miały zastosowanie odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiadającego na terytorium Polski zagraniczny zakład, w zakresie dochodów uzyskanych za pośrednictwem tego zakładu i uwzględnionych w jego dochodach.

W nowych przepisach chodzi zatem o to, by po korektach ten sam dochód nie był przypisywany równocześnie dwóm firmom. Raz firmie zagranicznej, drugi raz powiązanej z nią firmie krajowej, lub też odwrotnie.

Co ważne, minister finansów w drodze rozporządzenia wskaże sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, uwzględniając w szczególności treść ustaleń podjętych w tym zakresie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Po ich zakończeniu i uwzględnieniu ewentualnych poprawek zajmie się nim rząd, który zdecyduje, czy skierować go do Sejmu.

WYMOGI DOTYCZĄCE POWIĄZANYCH PODATNIKÓW

Wprowadzenie korekty dochodów u podmiotów powiązanych związane jest z koniecznością uregulowania w przepisach prawa polskiego zasad prowadzenia postępowania porozumiewawczego oraz arbitrażowego, w związku z przystąpieniem Polski do Konwencji z 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków powiązanych oraz przyjęciem przez Radę Unii Europejskiej kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie konwencji arbitrażowej.