Senatorowie podjęli uchwałę o skierowaniu do Sejmu senackiego projektu zmian w ustawach o PIT i CIT. Celem nowelizacji jest zmiana zasad zaliczania przez pracodawców do kosztów podatkowych wynagrodzeń i składek ZUS. Dziś do rozliczania tych świadczeń stosowana jest tzw. metoda kasowa. W rezultacie kosztem uzyskania przychodów są dopiero zapłacone wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Do kosztów nie zalicza się natomiast niewypłaconych, niedokonanych lub niepozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń oraz nieopłaconych składek ZUS. Nowelizacja umożliwia stosowania tzw. metody memoriałowej przy rozliczaniu kosztów z tytułu wynagrodzeń (składek) pracodawcom, którzy regularnie wypłacają wynagrodzenia.

Obecne rozwiązanie (stosowanie metody kasowej) ma służyć ograniczaniu praktyki stosowanej przez pracodawców podlegającej na finansowaniu swoich potrzeb środ-kami przeznaczonymi na należne wynagrodzenia i uiszczenie składek ZUS. Z tego powodu, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, projekt umożliwia stosowanie meto-dy memoriałowej wyłącznie przedsiębiorcom, którzy terminowo wykonują ciążące na nich obowiązki płatników. Zgodnie z projektem w stosunku do wynagrodzeń wypłacanych lub składek od tych wynagrodzeń opłaconych w miesiącu, którego dotyczą, warunkiem stosowania metody memoriałowej będzie uiszczenie tych należności w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub wiążącej strony umowy. Inaczej będzie w przypadku składek od wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnym, których obowiązek uiszczenia powstaje do 15 dnia następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzenia. Postanowiono, że płatnicy chcący skorzystać z metody memoriałowej będą musieli zapłacić składki w terminie o jeden miesiąc wcześniejszym.

Zarówno w przypadku niewypłacenia wynagrodzeń lub nieopłacenia składek w określonych terminach płatnik będzie mógł zaliczyć te należności do kosztów uzyskania przychodów według metody dotychczasowej, tj. metody kasowej.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW W CZASIE

Metoda kasowa - polega na tym, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Metoda memoriałowa - polega na ujmowaniu kosztów poniesionych w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, a więc bez względu na moment ich zapłaty.