STAN FAKTYCZNY

Spółka jest producentem obuwia. W latach 1999-2001 dokonywała odliczeń kosztów z tytułu strat w środkach obrotowych. Wspomniane straty wynikły z tzw. złomowania (wywozu na wysypisko śmieci) odpadów poprodukcyjnych, półfabrykatów oraz wyrobów gotowych. Organy podatkowe uznały, że straty zostały zaliczone do kosztów podatkowych nieprawidłowo.

UZASADNIENIE

Sprawa do sądu administracyjnego trafiła dwa razy. W pierwszym wyroku sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Ale odmówił racji tym zarzutom skargi, które dotyczyły kwestii strat w środkach obrotowych. W tym zakresie sąd uznał prawidłowość rozstrzygnięcia organów podatkowych.

Na skutek wyroku uchylającego, organy podatkowe musiały zająć się sprawą ponownie, uwzględniając tym razem instrukcje sądu. W nowej decyzji organ podatkowy postąpił zgodnie z orzeczeniem sądu. Podtrzymał więc ustalenia odnoszące się do strat w środkach obrotowych. Sprawa ponownie trafiła na wokandę sądu administracyjnego. Tym razem jednak sąd oddalił skargę spółki. Sąd stwierdził, że po wcześniejszym uchylającym wyroku za 1999 rok sprawa wróciła do organów podatkowych, które miały wydać nową decyzję. Przed wydaniem tej nowej decyzji organy wezwały pełnomocnika spółki do składania nowych wniosków dowodowych. Pełnomocnik takich wniosków nie złożył. Sąd podkreślił, że wezwania do składania wniosków dowodowych zostały doręczone prawidłowo, co wynika z akt sprawy.

W efekcie stan sprawy (w zakresie strat w środkach obrotowych) nie zmienił się w żaden sposób w stosunku do tego, co było oceniane w poprzednim postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Oznacza to, że wojewódzki sąd administracyjny jest związany oceną prawną wyrażoną w swoim poprzednim wyroku. Sąd odniósł się także do dowodów, na które powołał się pełnomocnik spółki podczas rozprawy. Dowody te zostały przeprowadzone w ramach postępowania za inny rok podatkowy, więc nie mają znaczenia przy rozstrzygnięciu za rok 1999.

Wyrok WSA w Krakowie z 6 lipca 2007 r.

SYGN. AKT I SA/Kr 988/06, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA