Niedawno Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę o przyjęciu projektu standardu Lesing, dzierżawa i najem. Regulacje zawarte w nowym standardzie uwzględniają specyfikę polskich umów leasingu. Zamiarem Komitetu było wyjaśnienie potencjalnych problemów związanych z klasyfikacją i ewidencją umów leasingu. Dlatego pojawiają się w nim m.in. wyjaśnienia dotyczące amortyzacji przedmiotu umowy, możliwości przedłużenia lub wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania dotyczące kwestii ujmowania w księgach rachunkowych opłat zależnych od zmiennych kursów walut czy też kosztów związanych z zawarciem umowy leasingu.

Okazuje się również, że w praktyce występuje wiele trudności z ujmowaniem rezerw. Prawdopodobnie już w grudniu zostanie przyjęty nowy Krajowy Standard Rachunkowości w tym obszarze. Będą w nim szczegółowo wyjaśnione relacje między rozliczeniami międzyokresowymi biernymi, rezerwami na zobowiązania a zobowiązaniami warunkowymi.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl