Od tego roku w ustawie o finansach publicznych wprowadzona została możliwość zlecania audytu wewnętrznego. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 5 i ust 1a tej ustawy minister finansów za zgodą kierownika jednostki, a w szczególnym przypadku nawet bez zgody, może zlecić audytorom wewnętrznym przeprowadzenie audytu. Może on zostać zlecony również na wniosek prezesa Rady Ministrów.

Pierwszy taki audyt zostanie przeprowadzony już w 2008 roku. Zadanie będzie przeprowadzone w wybranych urzędach administracji rządowej i obejmie wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Zadanie w urzędach administracji rządowej

Zgodnie z komunikatem departament koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego audyt zlecony przeprowadzą urzędy administracji rządowej, w których funkcjonuje służba cywilna. Między innymi będą to ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy centralne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, urzędy wojewódzkie, urzędy celne, izby celne, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe, izby skarbowe oraz tzw. jednostki progowe. Jednak audyt dotyczyć będzie tylko tych urzędów, w których zatrudnionych jest co najmniej 100 członków korpusu służby cywilnej.

W przypadkach gdy jednostka nie zatrudnia audytora, zadanie zostanie wykonane przez audytora z urzędu nadzorującego lub nadrzędnego.

- W przypadku gdy istnieje więcej niż jeden urząd podległy lub nadzorowany, utworzony na tej samej podstawie prawnej, i występują w nim stanowiska pracy realizujące takie same zadania, audyt przeprowadzony będzie w dwóch urzędach podległych z każdej z grup tożsamych urzędów podległych. Oznacza to, że np. audytorzy z izb celnych lub izb skarbowych, prowadząc audyt odpowiednio w urzędach celnych lub skarbowych, powinni uwzględnić zarówno jednostkę, w której są zatrudnieni, jak i m.in. dwa podległe urzędy - wyjaśnia departament.

Jak podaje resort finansów, rozpoczęcie audytu planowane jest na początek marca 2008 r., natomiast sprawozdania powinny zostać przekazane do Ministerstwa Finansów na koniec kwietnia 2008 r.

Audytorzy powinni pamiętać, że zadanie to audytorzy wewnętrzni będą musieli przeprowadzić samodzielnie, stosując przepisy ustawy o finansach, rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego.

Wytyczne dla prowadzonych audytów zleconych

Tym bardziej warto zwrócić uwagę, że resort finansów pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Opublikowany projekt wprowadza regulacje dotyczące audytów zleconych. W celu ich przeprowadzenia kierownik jednostki, w której są przeprowadzane te czynności, oraz audytor wewnętrzny będą musieli współpracować z pracownikami urzędu obsługującego ministra finansów, a w przypadku środków unijnych (o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) - z pracownikami urzędu obsługującego generalnego inspektora kontroli skarbowej. Współpraca będzie polegać w szczególności na przekazywaniu dokumentów, w tym w wersji elektronicznej, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, udzielaniu informacji i wyjaśnień, przekazywaniu niezbędnych odpisów i kserokopii dokumentów. Nowe wytyczne dotyczą również przekazywania sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego zleconego. Będzie je składał kierownik jednostki do ministra finansów albo w przypadku środków unijnych do generalnego inspektora kontroli skarbowej.

Uwagi na temat rozporządzenia można przesyłać 7 listopada do Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego.

PROGRAM ZADANIA

Resort finansów wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opracuje wskazówki merytoryczno-organizacyjne. Na ich podstawie audytorzy wewnętrzni będą musieli przygotować program zadania audytowego oraz przeprowadzą zadanie we wskazanych terminach.

Audytorzy wewnętrzni, którzy będą objęci zleconym zadaniem audytowym, powinni je uwzględnić w planach audytu na 2008 rok, którego termin składania minął 31 października.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl