Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych.

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Dochodów (przychodów) tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Trzeba pamiętać, że obliczenia, poboru i wpłaty podatku dokonuje za inwestora podmiot wypłacający dywidendę, np. spółka akcyjna, która jest w tym przypadku płatnikiem. Oznacza to, że dywidenda przekazana na rachunek będzie pomniejszona o kwotę pobranego 19-proc. podatku. Spółki przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według siedziby płatnika bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesyłają do urzędu skarbowego roczne deklaracje PIT-8R. W konsekwencji inwestor nie musi rozliczać podatku ani składać z tytułu otrzymanych dywidend zeznania rocznego PIT.

Inne zasady rozliczania obowiązują inwestorów, którzy otrzymali dywidendy z zagranicy. Po pierwsze, przepisy o opodatkowaniu 19-proc. podatkiem stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Po drugie, występuje w takim przypadku rozliczenie podatku od dywidend zapłaconych za granicą w polskim zeznaniu podatkowym.

Inwestorzy polscy, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody z dywidend, od zryczałtowanego podatku od tych przychodów (dochodów) odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów przy zastosowaniu stawki 19 proc.

Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów z dywidend, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym. W zależności od innych przychodów uzyskiwanych w kraju, kwoty te należy wykazać w zeznaniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38.

PRZYKŁAD: WYPŁATA DYWIDENDY OSOBIE FIZYCZNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaciła dywidendę swojemu udziałowcowi, czyli spółce komandytowej. Jednak przychód będzie opodatkowany nie u spółki komandytowej, ale u jej wspólników, gdyż spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Spółka wypłacająca dywidendę pełni rolę płatnika. Natomiast podatnikiem jest odbiorca dywidendy - wspólnik spółki komandytowej.

Dywidenda będzie stanowić dla osoby fizycznej - wspólnika spółki komandytowej przychód z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przy wypłacie spółka ma obowiązek potrącić zryczałtowany 19-proc. podatek dochodowy.

Podatek od dywidend

19 proc.

tyle wynosi podatek pobierany od dywidend