Zygmunt Tabisz

doradca podatkowy, partner w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płaneta

Nie

Jeżeli centrum interesów życiowych podatnika znajduje się poza granicami kraju, a w Polsce nie osiąga on żadnych dochodów, to nie podlega obowiązkowi rozliczenia w kraju.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w którym jednoznacznie stwierdzono, że centrum interesów życiowych zostało przeniesione do Wielkiej Brytanii, należy stwierdzić, iż na podstawie art. 3 ustawy o PIT podatniczka nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ważną sprawą dla uznania miejsca zamieszkania na terenie Polski jest to, czy przebywa się na terenie kraju dłużej niż 183 dni, albowiem pobyt dłuższy niż 183 dni rodzi skutki obowiązku rozliczenia się z podatku w Polsce od dochodów uzyskanych na terenie całego świata. Jeżeli nastąpi powrót do Polski w 2007 roku, to dla celów rozliczeń podatkowych może nie mieć to większego wpływu na wysokość opodatkowania. Wszystko zależy od tego, jakie podatniczka uzyskała w 2007 roku dochody zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.

Nowa konwencja, w przeciwieństwie do obowiązującej do 31 grudnia 2006 r. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wprowadza jako metodę unikania podwójnego opodatkowania wyłączenie z progresją. Oznacza to, że w przypadku osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i uzyskujących dochód w Wielkiej Brytanii, np. z tytułu wykonywania tam pracy najemnej, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. W przypadku uzyskania przez takie osoby dochodu również w Polsce, zwolniony dochód osiągnięty w Wielkiej Brytanii będzie jednak wzięty pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od dochodu uzyskiwanego w Polsce. Stwarza to korzystniejszą sytuację dla polskich rezydentów w porównaniu z sytuacją, która obowiązywała do 31 grudnia 2006 r., zgodnie z którą należało łączyć wszystkie dochody uzyskane zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii i odliczało się jedynie podatek zapłacony za granicą.

Biorąc pod uwagę, że w 2006 roku ośrodek interesów życiowych znajdował się w Wielkiej Brytanii, to podatnik nie podlegał ani wówczas, ani obecnie obowiązkowi rozliczenia się z uzyskanych dochodów w Polsce.

Trzeba jednak nadmienić, że do końca 2006 roku polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiowała dla celów określenia obowiązku podatkowego pojęcia miejsca zamieszkania. Pojęcie to znalazło swoje uregulowanie w nowelizacji tej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r.

W konsekwencji w okresie do 31 grudnia 2006 r. interpretacja pojęcia miejsca zamieszkania była oparta na postanowieniach zawartych w art. 25 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 4 oraz art. 22 Konwencji podpisanej w Londynie 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. nr 250, poz. 1840).