PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów

Nie

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zatem data wystawienia faktury nie ma w tym przypadku wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. Podatnik powinien rozliczyć podatek należny 29 października 2007 r.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 19 ust. 1, ust. 3-4, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).