PORADA

Teść podatniczki w tym roku przepisał jej i jej mężowi 3 ha gruntu rolnego. Podatnicy chcą 1 ha przekształcić i sprzedać jako działkę budowlaną, a pieniądze przeznaczyć na budowę domu.

- Słyszałam, że jeżeli zamierzamy pieniądze ze sprzedanego pola przeznaczyć na wybudowanie domu, to nie musimy płacić 19-proc. PIT - pyta czytelniczka.

Trajan Szuladziński, ekspert podatkowy, wyjaśnił, że od początku roku 2007 obowiązują przepisy zmieniające zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Nowe przepisy mają zastosowanie do nieruchomości nabytych po tej dacie. Do nieruchomości nabytych wcześniej stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące.

- Opodatkowaniu podlega dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, czyli przychód pomniejszony o koszty, a nie jak to było dotychczas - przychód, od którego podatnik nie miał możliwości odliczyć poniesionych kosztów, np. na nabycie nieruchomości. Niestety, wprowadzona korzystna zasada co do mniejszej podstawy opodatkowania wiązała się ze zwiększeniem stawki podatku z 10 do 19 proc. - tłumaczył nasz ekspert.

Jednocześnie dodał, że poza tym ustawodawca zlikwidował wiele istotnych ulg obowiązujących w nieprofesjonalnym obrocie nieruchomościami.

- W szczególności należy tu wymienić zwolnienie z podatku w przypadku złożenia oświadczenia o wydatkowaniu środków uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Zlikwidowano również zwolnienie z podatku nieruchomości nabytych w formie darowizny. W tym stanie prawnym dalej obowiązuje zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości nabytych po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - argumentował nasz rozmówca.

Dodatkowo zostało wprowadzone zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej o charakterze budowlanym, dokonana wcześniej niż w okresie pięciu lat od jej nabycia, będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 19 proc. Podatek ten nie łączy się z innymi dochodami i nie wchodzi do skali podatkowej. Uzyskany przychód ze sprzedaży podlega jednak pomniejszeniu o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn - radził Trajan Szuladziński.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl