Komisja Przyjazne Państwo dyskutowała wczoraj nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, którego celem jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowań podatkowych. Zgodnie z projektem ustawy w razie niezałatwienia sprawy przez organ podatkowy w terminie sześciu miesięcy uznaje się, że została wydana decyzja potwierdzająca stanowisko podatnika, zawarte we wniosku o wszczęcie postępowania lub w odwołaniu od decyzji organu I instancji, względnie decyzja umarzająca postępowanie w sprawie - w przypadku postępowań wszczętych z urzędu.

Proponowane zmiany krytycznie ocenili przedstawiciele Ministerstwa Finansów. W ocenie resortu nowe przepisy będą sprzyjały celowemu przedłużaniu postępowań przez podatników, a ponadto mogą powodować różnicowanie sytuacji podatników. W tym samym stanie faktycznym może się zdarzyć, że w jednym wypadku wysokość zobowiązania podatnika zostanie określona przez organ podatkowy w wyniku prowadzonego postępowania, a w innym, z uwagi na upływ terminu do wydania decyzji, wysokość podatku zostanie przyjęta w kwocie deklarowanej przez podatnika. Pomimo sprzeciwu Ministerstwa Finansów Komisja zdecydowała, że będzie dalej pracowała nad projektem. Nowelizacja została skierowana do Biura Analiz Sejmowych.

Komisja zdecydowała ponadto o skierowaniu do marszałka Sejmu projektu zmian w podatkach dochodowych. Nowelizacja zakłada urealnienie wartości przedmiotu leasingu w razie zawarcia kolejnej umowy. W przypadku kolejnej umowy leasingu tego samego przedmiotu jego wartością początkową ma być wartość rynkowa. Komisja podjęła również decyzję o skierowaniu do marszałka Sejmu projektu zakładającego zmniejszenie opłaty skarbowej za wydanie uwierzytelnionych kopii akt postępowania z 5 zł do 1 zł od strony.