Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przypomniało, że od 2007 roku honorowi dawcy krwi mają prawo do odliczenia wartości przekazanej krwi. Odliczenia dokonuje się od uzyskanego dochodu (w przypadku podatników podatku rozliczanego na zasadach ogólnych) lub przychodu (w przypadku podatników podatku ryczałtowego).Odliczenie z tytułu darowizny krwi jest limitowane do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.) i wpisane jest w ogólny limit przysługujący z tytułu darowizn, wynoszący 6 proc. dochodu podatnika.

Ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł (na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi - Dz.U. nr 263, poz. 2625).

Resort przypomina, że darowiznę krwi należy dokumentować dowodem, z którego wynika wartość tej darowizny. W dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. Do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O. Wykazuje się w nim wartość przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Podatnicy opodatkowujący swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym odliczenia dokonują w zeznaniu PIT-28 wraz z załącznikiem PIT/O składanym do 31 stycznia następnego roku.

Bogdan ŚwiĄder

bogdan.swiader@infor.pl