Projekt przedłożył minister finansów.

Jak poinformowało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR), projekt zakłada m.in. zmianę zasad wykonywania decyzji podatkowych.

Zgodnie z projektem nowelizacji, decyzja podatkowa mająca charakter nieostateczny, nie będzie podlegać wykonaniu. Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy organ podatkowy pierwszej instancji nakaże jej natychmiastowe wykonanie. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej będzie mogło nastąpić w przypadku ustanowienia zabezpieczenia. Zabezpieczeniem mogą być m.in. gwarancje bankowe lub poręczenia banku, weksel z poręczeniem wekslowym banku czy uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego.

Projekt nowelizacji przewiduje również wprowadzenie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. "Umożliwi to przedsiębiorcy zorganizowanie pracy w związku z planowaną kontrolą oraz stworzy dodatkową możliwość skorygowania deklaracji jeszcze przed wszczęciem kontroli" - podało CIR.

Nowe przepisy przewidują, że kontrolę przeprowadza się nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli. Kontrolę można będzie przeprowadzić także bez zawiadomienia, ale ma to dotyczyć ściśle określonych przypadków, np. na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo, w tym skarbowe. Kontrola taka może być podjęta w związku z przychodami nieznajdującymi pokrycia lub w związku z niezgłoszoną do opodatkowania działalnością gospodarczą.

Ponadto projekt wprowadza możliwość zapłaty podatków przez najmniejszych przedsiębiorców również w formie gotówki, a nie tylko w formie przelewu, jak przewidują to obecne regulacje. Będą ono mogli dodatkowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w formie przekazu pocztowego. Dotychczas płatność ta mogła być dokonywana tylko w formie polecenia przelewu.

W projekcie ustawy uregulowano sprawy dotyczące udostępniania komornikom sądowym informacji podatkowych. Dotychczas koszty związane z przekazywaniem tych informacji przez organy podatkowe pokrywane były z budżetu państwa. Nowe przepisy przewidują, że informacje te będą udostępniane odpłatnie.

Jak podało CIR, zmienione zostały niektóre przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Mają one na celu zabezpieczenie w większym stopniu interesów fiskalnych Skarbu Państwa.

Wprowadzono m.in. przepisy, które upoważniają do dokonania zabezpieczenia - chodzi o niezłożenie oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych lub niewykazania w złożonym oświadczeniu wszystkich składników majątku, podlegających wykazaniu.(PAP)

ask/ darg/ mhr/