JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

W jaki sposób należy interpretować sformułowanie wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące w tym zakresie działalność, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT zwolnione od podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, jak również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości oraz z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł. Z treści przepisu wynika, że niezbędnym warunkiem zastosowania zwolnienia jest spełnienie następujących warunków: wypoczynek musi być zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, dziecko przebywało na wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska.

Ustawodawca nie określił, w jakiej formie mają prowadzić działalność podmioty, które zajmują się organizacją wypoczynku. Przez wypoczynek zorganizowany należy więc rozumieć wszelkie formy wypoczynku, z wyjątkiem wczasów pod gruszą. Oznacza to, że do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne, jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością.

Postanowienie naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 15 marca 2006 r., nr ŁUS-II-415/46/05/AG.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA

MONIKA TRZASKOWSKA

starszy konsultant, Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe

Z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wynika, że dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 są wolne od podatku, pod warunkiem że wypoczynek ten jest: organizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, zorganizowany w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Ponieważ ustawodawca nie określił, w jakiej formie może prowadzić działalność podmiot, który zajmuje się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, dlatego też słuszne wydaje się stanowisko zajęte przez naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego, uznające, że do podmiotów tych można zaliczyć zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności (np. biura turystyczne czy inne podmioty prowadzące działalność w formie domów wczasowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp.), jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością (np. fundacje, stowarzyszenia, kościoły). Ponadto, zgodnie z par. 2 i 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej mogą być także szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.