JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka zakupuje od kontrahentów obcych usługi w zakresie wypoczynku, tj. wczasy, obozy i kolonie ze środków ZFŚS. Następnie sprzedaje te usługi za częściową odpłatnością swoim pracownikom, rencistom i emerytom. Jaki jest sposób opodatkowania tego świadczenia VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Artykuł 8 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że VAT nie podlegają jedynie nieodpłatne świadczenia usług związane z prowadzonym przedsiębiorstwem lub świadczenia niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, przy nabyciu których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Finansowanie z ZFŚS wczasów, obozów i kolonii nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż fundusz ten jest tworzony na podstawie odrębnych przepisów w celu przeznaczenia go na cele socjalne. Sprzedaż przez zakład pracy na rzecz pracowników wczasów zakupionych uprzednio u obcego kontrahenta (usług obcych) podlega opodatkowaniu VAT w części, która opłacana jest przez pracownika.

Z uwagi na to, że pytanie dotyczy sprzedaży usług za częściową odpłatnością, a nie usług nieodpłatnych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT - należy uznać, że w odniesieniu do tych usług nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług, gdyż wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 19 sierpnia 2005 r., nr PP-I-005/758/TŁ/04.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA

ROBERT ZAJDLER

ekspert podatkowy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest specyficznym rodzajem funduszu zarządzanego przez pracodawcę, którego swoboda w zakresie dysponowania środkami tam zgromadzonymi jest ograniczona. Wcześniejsze, historyczne już regulacje przewidywały możliwość zwolnienia usług w tym zakresie z opodatkowania VAT w sytuacji, gdy były one finansowane co najmniej w 30 proc. m.in. z ZFŚS. W obecnym stanie prawnym tej możliwości już nie ma. Zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne świadczenie usług, które finansowane są przez pracodawcę z ZFŚS, które w tym celu pracodawca nabywa od osób trzecich, podlega opodatkowaniu VAT. Pracodawca powinien również tego rodzaju usługi przekazywane za częściową odpłatnością opodatkować VAT. Opodatkowanie ich dotyczy tej części, która jest w istocie odsprzedawana pracownikom.