PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów z Poznania

Tak

Od tego, kiedy dana osoba kupiła nieruchomość, zależy, jakie będzie musiała stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy jej sprzedaży. A dokładnie, jaki podatek od takiej transakcji zapłaci.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub części, lub udziału w nieruchomości. Ponieważ podatnik nabywał części nieruchomości w różny sposób, do każdej z tych części znajdą zastosowanie różne przepisy podatkowe. Przy czym kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży mieszkania musi być podzielona w opisanym przypadku proporcjonalnie na dwie kategorie w tak różny sposób nabytych części nieruchomości. Tej części nieruchomości nabytej w drodze spadku dotyczą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o PIT zwolniona z podatku była sprzedaż nieruchomości otrzymanych w drodze spadku (zatem ta część nieruchomości nabyta w drodze spadku korzysta ze zwolnienia). W stosunku do części nieruchomości nabytej w formie darowizny w 2007 roku stosujemy już nowe przepisy. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 obecnie obowiązującej ustawy o PIT zwolniona z podatku dochodowego jest sprzedaż nieruchomości mieszkalnej, jeżeli podatnik był w niej zameldowany przez minimum rok przed datą zbycia. Ponieważ podatnik był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu przez okres znacznie dłuższy niż rok, dokonana sprzedaż tej części mieszkania jest również zwolniona z podatku dochodowego. Warto tu dodać, że Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że ten okres 12-miesięczny uprawniający do skorzystania z ulgi podatkowej trzeba liczyć od momentu nabycia nieruchomości, czyli w tym przypadku otrzymania darowizny. Po upływie tego okresu cała sprzedaż opisanego mieszkania korzysta ze zwolnienia, lecz poszczególne jej części korzystają z różnych tytułów zwolnień. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT podatnik powinien w ciągu 14 dni od daty zbycia złożyć oświadczenie, że korzysta ze zwolnienia w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT (w części dotyczącej otrzymanej darowizny).

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.