STAN FAKTYCZNY

W styczniu 2006 r. podatniczka złożyła deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień 2005 r., w której wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Do powyższych faktur 30 grudnia 2005 r. podatniczka wystawiła noty korygujące. Skorygowała nimi nazwę, adres oraz NIP podmiotu nabywającego, podając swoje nazwisko i dane identyfikacyjne.

UZASADNIENIE

WSA przypomniał, że zastosowana w polskiej ustawie o VAT metoda potrąceń podatku należnego o podatek naliczony jest nie tylko związana z konkretnymi transakcjami (obrotem). Wiążę się również z zapewnieniem dobrego śladu w postaci faktur VAT wystawionych przez wyłącznie uprawnione do tego podmioty i odpowiada szeregu wymogom formalnym. Ustawodawca pozwala jednak podatnikom w określonych przez przepisy prawa sytuacjach na korygowanie takich lub innych błędów czy pomyłek związanych z fakturami VAT. Przykładem tego rodzaju instytucji prawnych łagodzących rygoryzm VAT są np. prawa związane z korektą faktur czy wystawieniem noty korygującej.

Jak zauważył sąd, notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą, lub oznaczeniem towaru albo usługi lub oznaczeniem towaru albo usług, lub pomyłki w numerach identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, pomyłki w określeniu daty sprzedaży oraz daty wystawienia i numeru kolejnego faktury, pomyłki w symbolach PKWiU co do określenia towarów czy usługi. Ustawodawca w tym zakresie posługuje się techniką alternatywy nierozłącznej. Oznacza to, że w tym trybie dozwolone jest korygowanie pojedynczej tylko pomyłki zawartej w fakturze VAT, jak i też szeregu pomyłek w wystawianych fakturach. Z jasnej woli ustawodawcy - zabronione jest jedynie korygowanie błędów faktur VAT czy faktur korygujących w ściśle określonych ośmiu przypadkach przewidzianych w przepisach wykonawczych. Żadna jednak tam wymieniona sytuacja nie miała zastosowania w przypadku skarżącej.

Wyrok WSA w Poznaniu z 11 stycznia 2007 r.

SYGN. AKT I SA/Po 1017/06, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA