STAN FAKTYCZNY

Spór dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok. Po kontroli organy zakwestionowały zaliczenie do kosztów spółki ponad 9 mln zł. Na wielkość zawyżenia kosztów składały się wydatki związane ze szkoleniem klientów oraz opłata za energię za styczeń 2001 r. Stwierdzono, że spółka nieprawidłowo odliczyła od podstawy opodatkowania wydatki inwestycyjne.

UZASADNIENIE

NSA zauważył, że sąd I instancji uznał wydatki na organizowanie szkoleń dotyczących odpowiedniego użytkowania nabytych przez klientów wyrobów jako związane z działalnością firmy i mające związek z kosztami uzyskania przychodu. Jednakże wydatki obejmujące usługi pobytowe i gastronomiczne dla uczestników szkoleń, tj. klientów spółki, wyłączył z kosztów podatkowych, kwalifikując je jako wydatki związane z reprezentacją. Ponieważ skarżąca wykorzystała w danym roku podatkowym w całości limit wydatków na reprezentacje i reklamę, to wydatki na przedmiotowe usługi gastronomiczne i noclegi nie zostały uznane za koszty uzyskania przychodów.

W ocenie NSA sąd wadliwie uznał, że wydatki na nabycie usług pobytowych i gastronomicznych dla uczestników szkoleń, będących klientami firmy, mają charakter wydatków związanych z reprezentacją.

NSA przypomniał, że zgodnie z definicją słownikową reprezentacja to okazałość, wystawność w trybie życia związana ze stanowiskiem, pozycją.

Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, należy przyjąć, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążąca się z okazałością i wytwornością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia. Reprezentacja to działanie polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związana w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów itp. Nie jest w tym znaczeniu reprezentacją ani też reklamą działanie podatnika polegające na organizowaniu szkoleń dla kontrahentów (klientów) firmy, których celem jest zapoznanie się z parametrami technicznymi produktów czy też szkolenie w celu instruktażu obsługi zakupionego towaru. W niniejszej sprawie szkolenia organizowane przez skarżącą niewątpliwie miały charakter instruktażowy. Klienci byli szkoleni w zakresie instalowania, użytkowania, czyszczenia czy też konserwacji skomplikowanych wyrobów nabywanych od spółki. Celem tych szkoleń nie było pozyskiwanie nowych klientów. W tej sytuacji koszty szkoleń obejmujące wydatki na wynajęcie sali, sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie klientów biorących udział w szkoleniu stanowią koszty uzyskania przychodu dla organizatora szkolenia, jeżeli koszty takie poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodów.

Wyrok NSA z 27 lipca 2006 r.

SYGN. AKT II FSK 1008/05, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA