JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Podatnik od 15 września 1989 r. prowadzi w Polsce działalność gospodarczą: handel, usługi stolarskie oraz ogólnobudowlane, i odprowadza z tego tytułu podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 28 czerwca 2004 r. miejscem działalności jest Norwegia, gdzie wykonuje usługi budowlane i stolarskie. Działalność prowadzona przez podatnika na terytorium Norwegii uważana jest za zakład. Miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w Polsce, gdzie przebywa jego rodzina. W 2006 roku nie uzyskał on żadnego dochodu na terytorium Polski. Czy z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Norwegii podatnik powinien płacić podatek dochodowy tylko w Norwegii?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 7 polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Artykuł 5 ust. 1 umowy stanowi, że określenie zakład oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa, w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, warsztat.

Jeżeli działalność na terytorium Norwegii jest prowadzona za pomocą położonego w tym państwie zakładu, dochód podatnika uzyskany od początku prowadzenia działalności, który może być przypisany temu zakładowi, podlegać będzie opodatkowaniu zarówno w Norwegii, jak i w państwie miejsca zamieszkania podatnika, czyli w Polsce. W takim przypadku w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania (metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 polsko-norweskiej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Norwegii, to Polska zwolni, stosownie do postanowień ust. 2, taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby stosować stopę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód lub majątek nie podlegał takiemu zwolnieniu.

W omawianej sytuacji działalność, którą podatnik prowadzi na terytorium Norwegii, stanowi zakład w rozumieniu art. 5 polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że stosownie do art. 7 ust. 1 umowy dochód, który może być przypisany temu zakładowi, uzyskiwany od początku prowadzenia działalności w tym państwie, podlega opodatkowaniu w Norwegii. Jednocześnie w Polsce w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 umowy metodę wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochód ten jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym należy wziąć go pod uwagę dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałych dochodów uzyskanych w Polsce, opodatkowanych na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec faktu, że podatnik w 2005 roku i w 2006 roku nie uzyskał w Polsce dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Norwegii powinien opłacać tylko w Norwegii.

Postanowienie ministra finansów z 23 maja 2007 r., nr DD4-033-0118/ZKK/07/237.

EWA MATYSZEWSKA