JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Podatniczka od stycznia 2005 r. przebywa na terytorium Zjednoczonego Królestwa, gdzie wyjechała, wraz ze swoim chłopakiem, z zamiarem stałego pobytu. Od tego czasu przebywa, pracuje oraz rozlicza się z uzyskanych dochodów na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Od dnia wyjazdu z Polski nie uzyskała żadnych dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski. Podatniczka zastanawia się nad powrotem do Polski i rozpoczęciem tu od 2007 roku pracy. Czy dochód uzyskany w latach 2005-2006 z tytułu pracy wykonywanej w Zjednoczonym Królestwie nie podlega opodatkowaniu w Polsce?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy te zgodnie z art. 4a ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie oznacza - z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3 tego artykułu - każdą osobę, która według prawa tego państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znamiona; określenie to nie obejmuje osoby fizycznej, która podlega opodatkowaniu w tym umawiającym się państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód ze źródeł w nim położonych.

W przepisach polskiego prawa podatkowego, obowiązujących do 31 grudnia 2006 r., pojęcie miejsca zamieszkania nie było zdefiniowane. Definicja miejsca zamieszkania znajduje się w art. 25 ustawy kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i nie ma problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa w danej miejscowości. Zamiar stałego pobytu w określonej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli danej osoby. Należy jednak zauważyć, że istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się np., że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.

W naszym przypadku podatniczka w latach 2005-2006 podlegała w Polsce opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zatem dochody osiągnięte przez podatniczkę w latach 2005-2006 z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa nie podlegają w Polsce opodatkowaniu.

Postanowienie ministra finansów z 16 maja 2007 r., nr DD4/033-01953/IDy/06/1371.

EWA MATYSZEWSKA