JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER
Podatnik posiada podwójne obywatelstwo: polskie i duńskie. Od 1984 roku mieszka na terytorium Królestwa Danii wraz najbliższą rodziną - żoną i dwójką dzieci. W kraju tym utrzymuje się z pracy w charakterze tłumacza. Na terytorium Królestwa Danii opłaca wszelkie podatki i składki socjalne, w tym emerytalne. Na terytorium Polski nie posiada żadnego majątku. Z dniem 25 września 2006 r. podatnik został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem pracy w ambasadzie RP w Kopenhadze. Gdzie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za pracę w ambasadzie polskiej w Kopenhadze?
ODPOWIEDŹ MINISTRA
Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
Powołany przepis nie ma zastosowania w opisanej sprawie, gdyż podatnik otrzymuje dochody z pracy wykonywanej na terytorium Królestwa Danii.
Na podstawie art. 18 ust. 1 lit. a) polsko-duńskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, inne niż emerytura, wypłacane przez umawiające się państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.
Jednak ust. 1 lit. b) tego przepisu zawiera wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w lit. a), mianowicie: pensje, płace i inne tego rodzaju wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się państwie, jeżeli usługi są świadczone w tym państwie, a osoba świadcząca te usługi ma miejsce zamieszkania w tym drugim państwie, i która: jest obywatelem tego państwa lub nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
Zatem w przypadku podatnika zastosowanie ma art. 18 ust. 1 lit. b) polsko-duńskiej konwencji, zgodnie z którym dochód uzyskiwany przez podatnika, będącego obywatelem Królestwa Danii i mającego miejsce zamieszkania w tym państwie, z tytułu usług świadczonych w Królestwie Danii, podlega opodatkowaniu w Królestwie Danii.
Postanowienie ministra finansów z 2 maja 2007 r., nr DD4-033-01866/ZKK/06/1185.
EWA MATYSZEWSKA